Commentaar NOB uitfasering Pensioen in eigen beheer

De NOB heeft commentaar gegeven op de Kamerbrief van de Staatssecretaris over oplossingsrichtingen pensioen eigen beheer (PEB) van 17 december jl.

Wiebes liet in deze brief weten dat uitfasering van het PEB met een fiscaal gefaciliteerde afkoopmogelijkheid zijn voorkeur geniet boven het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De NOB is het hier mee eens, mits uitfasering van het PEB op juiste wijze wordt vormgegeven. Nu zijn er grote twijfels bij de effectiviteit van de beoogde afkoopregeling.

Na uitfasering van het PEB heeft de DGA, ook als rekening wordt gehouden met de producten uit de derde pijler van het stelsel van oudedagsvoorzieningen, een zeer beperkt aantal keuzemogelijkheden voor een gedegen oudedagsvoorziening. De NOB wil daarom dat het mogelijk wordt het pensioen van de DGA, net als het pensioen van reguliere werknemers, onder te brengen bij een premiepensioeninstelling.

Volgens de NOB zou daarnaast bij de afkoopregeling een lager belastingtarief moeten worden gehanteerd dan het maximale tarief van 52%, of een heffingsgrondslag die lager is dan de beoogde 80% van de fiscale waarde van het PEB. Ook dient bij de vormgeving van de beoogde afkoopregeling (meer) rekening te worden gehouden met de (fiscale) waarde van de bezittingen van de vennootschap die een PEB uitvoert en zou (renteloos) uitstel van betaling mogelijk moeten zijn.

Ons commentaar

Een terechte opmerking van het NOB dat er maar weinig oudedagsvoorzieningen over blijven voor de DGA. Wij constateren een beweging om DGA’s mee te laten draaien met pensioenregelingen voor werknemers. Dan komt ook de pensioenwet mogelijk weer in beeld.

De effectiviteit van een mogelijk afkoop regeling is afhankelijk van de fiscale stimuleringsmaatregelen. Met een lager belastingpercentage (loonheffing) en een lagere heffingsgrondslag voor de fiscale waarde biedt dit zeker meer perspectief voor de DGA.

Oplossingen aanbevelingen voor de juridische kwesties inzake afkoop van partnerpensioen en ‘verevende pensioenrechten’ binnen de vennootschap geeft het NOB niet. Als het op onvoldoende aantrekkelijke wijze wordt vormgegeven, dan gaat de voorkeur van de Orde uit naar het ‘oudedagssparen in eigen beheer'(OSEB). Blijkbaar is de OSEB dan toch de meest veilige haven.