Finact introduceert DGA Adviesmodule 2017

Finact Software heeft de ‘DGA Adviesmodule 2017’, geheel kosteloos, in haar actuariële pensioensoftware opgenomen en biedt hiermee de mogelijkheid om de gevolgen van het wetsvoorstel ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ volledig inzichtelijk te maken.

‘DGA Adviesmodule 2017’

Finact maakt in haar nieuwe adviesmodule niet alleen gebruik van de mogelijkheid om de verschillende keuzes te vergelijken, er wordt tevens rekening gehouden met de dekkingsgraad van de betreffende vennootschap. In lijn met de pensioenfondsen heeft de DGA te maken met dezelfde problematiek van afstempelen en het onderbouwen hoeveel pensioen (mogelijk) wordt afgestempeld of afgekocht.

Alle voor- en nadelen en de reeds opgebouwde aanspraken binnen de verschillende belastingregimes worden inzichtelijk gemaakt.

Op het fiscale vlak wordt rekening gehouden met vermogensrendementsheffing, IB-tarieven, loonheffingsclaim en de mogelijke toekomstige dotaties bij premievrij voortzetten.

Dekkingsgraadanalyse

Binnen de DGA Adviesmodule krijgen adviseurs, met de online koppeling van financiële data, de mogelijkheid de publicatiebalansen en financiële ontwikkelingen binnen een onderneming digitaal op te vragen.

De module Financials heeft een koppeling met Dun & Bradstreet (D&B). De D&B Rating is een toonaangevende, objectieve risico-indicator die kan ondersteunen bij het nemen van krediet- en pensioenbeslissingen. Met name voor de onderbouwing van de (toekomstige) financiële positie en instemming van de (ex-)partner is deze dekkingsgraadanalyse  van essentieel belang. De mate van afstempeling en wijze van instemming van de partner dient gemeld te worden bij de belastingdienst, indien de DGA kiest voor afstempeling of afkoop.

Vermogens- en liquiditeitstoets

Uit de toetsing komt naar voren of, en in hoeverre, de onderneming ‘onder water staat’. Dit wordt vastgelegd met de fiscale en reële dekkingsgraad.  In hoeverre kan men werkelijk aan de ‘oudedagsverplichting’  of ‘afkoopvereisten’  voldoen? Ook de dividendklem (vermogenstoets) wordt hiermee inzichtelijk gemaakt.

De liquiditeitstoetsing vindt plaats op 2 niveau’s, zijnde de beoordeling of er voldoende middelen aanwezig zijn om de gehele fiscale voorziening uit te keren óf de beoordeling of er voldoende middelen aanwezig zijn om alleen de loonheffing te voldoen en het te ontvangen bedrag in de rekening courant van de DGA te boeken.

De vermogenstoetsing houdt rekening met de werkelijke waarde van de onderneming en bijbehorende commerciële pensioenaanspraken voor zowel het ouderdoms- als het partnerpensioen.

Vervolgstappen

Met de rapportage uit de DGA adviesmodule kan de pensioenadviseur en/of accountant de mogelijkheden bespreken inclusief de bijbehorende voor- en nadelen. Nadat het wetsvoorstel is aangenomen kan de definitieve keuze bepaald worden en bijbehorende juridische stukken worden opgemaakt.

 

Meer weten?