Toezegging / aanspraak


Frequently Asked Question on Toezegging / aanspraak

Hoe maak ik in het programma de zgn. Witteveen en/of VPL-knip?

Een uitgebreide beschrijving hoe in het programma wordt omgegaan met knipberekeningen treft u in deze handleiding aan. Onderstaand wordt in het kort aangegeven hoe u gemakkelijk de gewenste berekeningsknippen kunt maken. Allereerst is het noodzakelijk dat u een klant aanmaakt, alle verplichte klantgegevens invult en opslaat. De knipberekeningen kunnen alleen worden gemaakt als ze ook daadwerkelijk bij een klant kunnen worden opgeslagen. Vervolgens opent u vanaf de homepage de Opbouwfasemodule, en selecteert in het 1e tabblad in het eerste veld de betreffende klant. Vervolgens geeft u een naam aan de berekening (bijvoorbeeld Eigen Beheer 2012), vult een berekeningsdatum in (bijvoorbeeld 31-12-2012), en de geboortedata. In het tabblad Gegevens dienstverband voert u de datum in dienst in, de datum aanvang pensioenopbouw en het jaarsalaris. Indien er in het verleden afwijkende salarissen zijn geweest, kunt u de salarishistorie gebruiken. In het tabblad Gegevens pensioenopbouw past u het Opbouwpercentage aan naar 2,33%, kiest u bij franchise voor VoorOorts 8/7 ongehuwd en zet u de pensioenleeftijd op 60. In de menubalk onder de tabbladen verschijnt nu de button Invoer Witteveenknip. U kiest een rapport (bijvoorbeeld in PDF) en het invoerscherm Witteveenknip verschijnt. Na het invoeren van de velden klikt u op Opslaan. De Knipberekening is nu opgeslagen bij betreffende klant en het excedent is als aanspraak toegevoegd in het tabblad Extra aanspraken. In menubalk is nu de button VPL knip verschenen. Via deze button kiest u een rapport en het invoerscherm VPL knip verschijnt. Nadat u de betreffende knipoptie heeft gekozen slaat u de berekening op. De VPL knip berekening is nu opgeslagen bij betreffende klant en het excedent is als aanspraak toegevoegd in het tabblad Extra aanspraken. Vervolgens kunt u de berekening opslaan als bijvoorbeeld Eigen Beheer 2012. Verkorte handleiding met schermvoorbeelden
Categorie: Toezegging / aanspraak

Welk deel van het gelijkblijvend risicokapitaal dient er verzekerd te worden en welk deel lineair dalend (eventueel zonder rekening te houden met een reeds aanwezige reserve)?

Veelal zal een DGA namelijk nog geen Ouderdomspensioen opbouwen, maar wordt er wel een Partnerpensioen toegezegd dat moet worden afgedekt. Antwoord: In de Opbouwfasemodule kunt u in het tabblad Gegevens Pensioenopbouw aangeven, of er in het rapport een overzicht moet worden opgenomen van het verloop van de aanspraken en voorzieningen. (Zie voorbeeld rapport). In het hoofdstuk "Verloop aanspraken/voorziening" staat in de kolom "resterend risicokapitaal" het bedrag waar de voorziening al van is afgetrokken (vandaar "resterend"). Indien het totale risicokapitaal gewenst is, dient de voorziening er weer bij opgeteld te worden (deze vindt u terug in de tabel in de eerste kolom met cijfers). Dus in het eerste jaar is de totale voorziening € 270.249 en het resterende risicokapitaal € 991.474. Samen vormt dat een totaal risicokapitaal van € 1.261.723. Dat bedrag komt uiteraard voor het eerste jaar weer overeen met het bedrag dat in het hoofdstuk "Risicokapitaal nabestaandenpensioen" staat vermeld. Het gelijkblijvende risicokapitaal is het kapitaal dat op de einddatum (vaak de pensioendatum) nog verzekerd moet zijn. Dus in dit geval € 25.146 (of € 806.215 + € 25.146 = € 831.361 als er geen rekening gehouden wordt met een opgebouwde voorziening). Het lineair dalende kapitaal wordt benaderd met er op de berekeningsdatum méér benodigd is dan dat. Dus in dit geval € 991.474 - € 25.146 = € 966.328 (of € 1.261.723 - € 831.361 = € 430.362 als er geen rekening gehouden wordt met een opgebouwde voorziening). Merk op dat de constructie met een lineair dalend kapitaal en een gelijkblijvend kapitaal slechts een (normaal gesproken vrij goede) benadering vormt van het werkelijke verloop van het risicokapitaal, dat vaak niet precies lineair in de tijd verloopt. Rekenvoorbeeld

Wijziging parttimepercentage

Hoe moet worden omgegaan met een wijziging in het parttime-%? Indien u in het tabblad Gegevens dienstverband de Historie op Ja zet, heeft u de mogelijkheid per jaar een salaris en parttime percentage op te geven. Het voordeel hiervan is dat het programma dan automatisch de bijbehorende franchises kiest en het gewogen parttime percentage bepaalt. Indien u niet kiest voor het opvoeren van Historie, kunt u in het Gegevens dienstverband scherm het huidige parttime-% invullen, en in het scherm voor de pensioenregeling het gewogen parttime- % aanpassen. Dit laatste is alleen nodig in het geval van een eindloonregeling (daarom staat het op het scherm met de gegevens van de pensioenregeling). Het nieuwe gewogen parttime-% is te bepalen met de vergelijking: Opgebouwde full-time dienstjaren = verstreken diensttijd * gewogen parttime-% Dus: Gewogen parttime-% = Opgebouwde full-time dienstjaren / verstreken diensttijd Met opgebouwde full-time dienstjaren wordt bedoeld de diensttijd die meetelt voor de berekening van de hoogte van het opgebouwde pensioen. Bijvoorbeeld een jaar lang 70% werken levert een diensttijd op van 0.7 dienstjaar. Als in het jaar daarna 50% gewerkt wordt, dan wordt de opgebouwde full-time diensttijd 1,2 dienstjaar in 2 werkelijke jaren. Het gewogen parttime-% wordt dan dus 1,2/2 = 60%. A ls het jaar daarna 90% gewerkt wordt dan wordt de opgebouwde full-time dienstjaren in totaal 1,2+0,9=2,1 na 3 werkelijke jaren. Het gewogen parttime-% is dan dus 2,1/3 = 70%. Alle doorgebrachte diensttijd wordt op die manier verwerkt.
Categorie: Toezegging / aanspraak

Variabele looncomponenten

Hoe moet ik variabele looncomponenten invoeren? U kunt het hierover opgebouwde middelloonpensioen invoeren als extra aanspraak, in het scherm voor extra aanspraken. Als bij een klant in een bepaald jaar een éénmalige beloning of een niet vaste jaarlijkse tantième wordt genoten kan bij een eindloonregeling niet met die variabele beloningen rekening worden gehouden. Wel mag over die genoemde variabele beloningen het middelloonstelsel worden toegepast. Dus over het vaste salaris op berekeningsdatum de eindloonregeling toepassen en als extra aanspraak 2% over de variabele beloning in het scherm voor extra aanspraken als extra aanspraak opnemen.
Categorie: Toezegging / aanspraak

Overbruggingspensioen

Ik zie geen invoer voor een overbruggingspensioen. Hoe voer ik dat in? Zet eerst de pensioenleeftijd op een leeftijd kleiner dan 65 jaar. Dan verschijnen velden waarin u de gegevens voor het overbruggingspensioen kunt invoeren.
Categorie: Toezegging / aanspraak

Gecombineerde regeling: een eindloonregeling en een excedentmiddelloon.

Mijn klant heeft een gecombineerde regeling: een eindloonregeling en een excedentregeling die middelloon is. Hoe vul ik dat in? Als het salaris onder de salarisgrens voor de eindloonregeling ligt dan vult u eenvoudigweg het werkelijke salaris in en kunt u de berekening zonder meer maken. Als het salaris boven de salarisgrens ligt dan vult u de salarisgrens voor de eindloonregeling in als salaris. Vul tevens het ultimo jaar opgebouwde middelloon in als extra aanspraak in het scherm voor extra aanspraken. Pas eventueel in de uitvoer handmatig de factor A aan. Deze houdt dan namelijk alleen rekening met het eindloon. De werkelijke factor A kan berekend worden door een nieuwe berekening te maken met het werkelijke salaris. Als bij een klant in een bepaald jaar een éénmalige beloning of een niet vast jaarlijkse tantième wordt genoten kan bij een eindloonregeling niet met die variabele beloningen rekening worden gehouden. Wel mag over die genoemde variabele beloningen het middelloonstelstel worden toegepast. Dus over het vaste salaris op berekeningsdatum de eindloonregeling toepassen en als extra aanspraak 2% over de variabele beloning in het scherm voor extra aanspraken als extra aanspraak opnemen.
Categorie: Toezegging / aanspraak

VPL excedent indexeren

Kan ik het vpl-excedent indexeren? U kunt ervoor kiezen om in het tabblad Extra aanspraken Het VPL excedent een vast percentage aan indexatie te geven. Zowel vóór- als na pensioendatum. Tevens is het mogelijk om een indexatiehistorie separaat voor elke extra aanspraak op te geven, zodat u zelf bepaalt in welk jaar u een bepaald percentage voorindexatie wilt toepassen.
Categorie: Toezegging / aanspraak

In te bouwen kapitalen

Dien ik altijd rekening te houden met elders verzekerde kapitalen voor een pensioenberekening eigen beheer? U hoeft alleen rekening te houden met het verzekerd kapitaal waarvan de premies door de BV zijn betaald en waarvan het kapitaal bestemd is om uitsluitend een pensioen aan te kopen. U hoeft dus geen rekening te houden met lijfrenteuitkeringen. Wel kan de lijfrenteaftrek worden beïnvloed door de pensioen opbouw. Immers de jaarruimte, is de lijfrenteaftrek die verminderd moet worden met 7,5 x de aangroei van de pensioenaanspraak. Let op: Bij inbouw van een elders verzekerd kapitaal vindt omrekening van kapitaal naar pensioen plaats op basis van de ingevulde marktwaardegrondslagen voor de marktwaardeberekening en op basis van de rekenrente eigen beheer indien er sprake is van een fiscale berekening. U dient dus de leeftijdsterugstellingen bij de Marktwaardegrondslagen in het tabblad actuarieel op 0 te zetten.
Categorie: Toezegging / aanspraak

In te bouwen elders opgebouwde aanspraken (BPF/BPR)

Dien ik bij een pensioenberekening eigen beheer in de opbouwfase rekening te houden met alle elders opgebouwde pensioenaanspraken? U hoeft alleen rekening te houden met opgebouwde pensioenaanspraken die ontstaan zijn binnen het zelfde dienstverband. Dit kan bijvoorbeeld een collectieve pensioenregeling zijn of een Bedrijfs (BPF) of Beroeps (BPR) pensioenregeling. De DGA ontvangt jaarlijks een UPO van de pensioenuitvoerder of verzekeraar waaruit deze informatie kan worden afgeleid. Opgebouwde aanspraken uit eerdere dienstbetrekkingen hoeven niet te worden opgegeven. Als de opgaaf van de DGA ook pensioen uit een dienstbetrekking van voor datum indiensttreding bij de BV zit inbegrepen, dan dient dit stuk niet te worden ingebouwd. Aan het pensioenfonds moet dan gevraagd worden hoeveel het pensioen zou zijn als de opbouw eerst geschied vanaf datum indiensttreding in de BV.
Categorie: Toezegging / aanspraak

Inbouw extra aanspraken (VPL/Witteveen e.d.)

Inbouw van extra aanspraken zoals VPL-knip / Witteveenknip e.d. Inbouw van deze extra aanspraken kan eenvoudig via het vijfde tabblad "extra aanspraken" binnen het programma. Het is zelfs mogelijke meerdere verschillende van dit soort aanspraken tegelijkertijd in te bouwen.
Categorie: Toezegging / aanspraak

Welke AOW-inbouw moet plaatsvinden?

De in te bouwen AOW-uitkering in een pensioen dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt gehouden, moet op grond van het bepaalde in artikel 10c, aanhef en onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting ten minste worden gesteld op de AOW-uitkering voor een ongehuwde, vermeerderd met de vakantie-uitkering. Alhoewel pensioenregelingen in CAO’s thans veelal als franchise 70% van het AOW-pensioen van gehuwden kennen, oordeelt de Rechtbank het voorschrift van artikel 10c toch bindend. In de notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder (Brief Staatssecretaris van Financiën van 29 april 2009, DB2009/210 U, gepubliceerd in V-N 2009/24.6) valt namelijk het volgende te lezen: " Met betrekking tot het pensioen in eigen beheer van de dga wordt als knelpunt genoemd dat voor dga's een nadeliger AOW-franchise geldt waardoor de pensioengrondslag wordt beperkt. Bij opbouw in eigen beheer moet worden uitgegaan van een uitkering van een ongehuwde plus vakantietoeslag, terwijl in andere situaties mag worden aangesloten bij de lagere franchise voor gehuwden met vakantietoeslag. Hiermee wordt echter slechts één aspect belicht. De dga kan allereerst volgens dezelfde regels als gewone werknemers een fiscaal gefacilieerd pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of verzekeraar. De dga heeft daarnaast de mogelijkheid het pensioen in eigen beheer te houden. Dit voordeel van pensioenopbouw in eigen beheer is wel aan bepaalde voorwaarden verbonden omdat de pensioenaanspraak niet mag uitgaan boven hetgeen in collectieve regelingen gangbaar is. De mogelijkheid tot opbouw in eigen beheer bevat naast een wellicht nadeliger AOW-inbouw ook elementen die bij eigenbeheer situaties nog wel voorkomen, maar bij pensioenen van gewone werknemers niet of nauwelijks meer gebruikelijk zijn, in bijzonder toepassing van het eindloonstelsel. Bijna alle werknemers vallen inmiddels onder het middelloonstelsel. Over het geheel genomen pakt de gangbaarheidstoets voor pensioenopbouw in eigen beheer redelijk uit." . Uit dit citaat leidt de Rechtbank af dat de Staatssecretaris in zijn hoedanigheid van (mede)wetgever het standpunt heeft ingenomen dat onverkort aan alle in het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting vermelde criteria moet worden getoetst of een regeling een pensioenregeling is, ondanks dat één van die criteria op zichzelf beschouwd kennelijk niet meer gangbaar is. Dit standpunt is niet onjuist, aldus de Rechtbank. (AWB09/4415LB) (12-05-2010) Het voorschrift dat een dga-pensioen een franchise moet bevatten van 70% van het AOW-pensioen van ongehuwden is bindend.
Categorie: Toezegging / aanspraak

Opbouwpercentage voor of na Witteveen

Maakt het verschil als er ander opbouwpercentage is gehanteerd in de periode voor Witteveen of erna? Het maximale opbouwpercentage vanaf het Witteveen regime bedraagt 2% bij een eindloonregeling en 2,25% bij een middelloonregeling. Het is niet van belang wat het opbouwpercentage in de periode voor Witteveen is geweest.
Categorie: Toezegging / aanspraak

Hoe maak ik de VAP-knip berekening waarbij opgebouwde aanspraken worden uitgesteld naar 67?

In deze korte handleiding wordt met schermvoorbeelden aangegeven hoe u de VAP berekeningsknip kunt vervaardigen in de Opbouwfase module. Bekijk hier het filmpje van deze berekening

Hoe maak ik de VAP-knip waarbij opgebouwde rechten blijven staan en nieuwe op pensioenleeftijd 67.

In deze verkorte handleiding wordt met schermvoorbeelden aangegeven hoe u de VAP berekeningsknip automatisch kunt vervaardigen in de Opbouwfase module. Wilt u deze berekening handmatig toepassen, dan kan dat als volgt: Voer de op 31-12-2013 opgebouwde tijdsevenredige aanspraak in als extra aanspraak in het tabblad Extra aanspraken. U kunt deze benoemen als Premievrije aanspraak op 31-12-2013. Vul in het veld “Datum aanvang pensioenopbouw” (in het tabblad Gegevens dienstverband) de datum 1-1-2014 in en pas het Opbouwpercentage op het tabblad Gegevens pensioenopbouw aan naar 1,9% in geval van een eindloonregeling. Er wordt bij deze optie dus geen VAP-excedent gecreëerd. Bekijk hier een filmpje van deze berekening

Hoe maak ik de VAP-knip waarbij de pensioenleeftijd gelijk blijft maar verdere opbouw plaatsvindt op basis van een lager opbouwpercentage.

In deze verkorte handleiding wordt met schermvoorbeelden aangegeven hoe u de VAP berekeningsknip automatisch kunt vervaardigen in de Opbouwfase module. Wilt u deze berekening handmatig toepassen, dan kan dat als volgt: Bepaal de daadwerkelijk opgebouwde aanspraak op 31 december 2013 en verminder deze met de aanspraak die opgebouwd zou zijn als de nieuwe regeling met terugwerkende kracht van toepassing is geweest (1,63% of met partner 1,68%, in geval van een eindloonregeling). Het verschil betreft het VAP-excedent. Het VAP-excedent voert u als Extra aanspraak in op het tabblad Extra aanspraken. In het VAP-excedent is geen overgang op de partner van toepassing! Het opbouw% is inmiddels aangepast naar 1,63%. De datum aanvang pensioenopbouw blijft ongewijzigd evenals de pensioenleeftijd (65 jaar). Bekijk hier een filmpje van deze berekening

Stuur uw vraag

Staat uw vraag er niet bij? Geef deze dan a.u.b. aan ons door!