Waardering


Frequently Asked Question on Waardering

Hoe bereken ik de te activeren premie ingeval van het voeren van extern eigen beheer (Pensioen BV; Holding; Directie pensioen lichaam)?

De premie die betaald dient te worden aan het pensioenlichaam wordt bepaald op basis van marktrente en de vastgestelde open index. Ter controle van het premieniveau dient in de Premievrij module een aanvullende berekening te worden gemaakt. Dit is vastgelegd in het besluit d.d. 3 juli 2008 van het Ministerie van Financiën. De controleberekening wordt gebaseerd op een rekenrente van 4% en een indexatie van 0%. Indien de berekende premie hoger is dan deze premie uit de controleberekening, dient het verschil tussen de twee te worden geactiveerd. Het verschil aan premies dient op de balans van de betalende BV te worden geactiveerd. Na activering wordt de premie niet meer opgerent.

Hoe maak ik een premieberekening in verband met betalingen aan een directie pensioenlichaam (DPL) of holding of Pensioen BV?

In de Opbouwfase module kan voor de bepaling van de koopsom van enig jaar een berekening worden gemaakt per 31 december van dat jaar. Bepaal daarna de aanspraken die in het berekeningsjaar opgebouwd zijn/worden door het verschil te nemen met de opgebouwde aanspraken van het voorafgaande jaar. Voor die opgebouwde aanspraken kan vervolgens in de Premievrij module een koopsom berekend worden. Afhankelijk van de inhoud van de financieringsovereenkomst is de koopsom per 1 januari of per 31 december van een jaar verschuldigd; dat bepaalt dus de berekeningsdatum. Het is voor nieuwe en middelloonregelingen mogelijk de “datum berekening” vast te stellen op 31 december van het jaar van berekening. De “datum indiensttreding” wordt dan vastgesteld op 1-1 van het berekeningsjaar. Hierdoor wordt 1 jaar opbouw van pensioen berekend.

Kan ik met DGA software een commerciële waarderingsberekening maken op basis van RJ Uiting 2014-4

In de praktijk kan het voorkomen dat er 3 verschillende waarderingsmethodes moeten worden toegepast. 1. De fiscale waardering (blijft benodigd voor de aangifte vennootschapsbelasting). 2. Commerciële waardering volgens de RJ: De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2014-4: ‘Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder’ uitgebracht. Dit in navolging van de op 10 januari 2014 gepubliceerde RJ-Uiting 2014-1 waarop vele uiteenlopende commentaren zijn ontvangen en geëvalueerd en (al dan niet) verwerkt in RJ-Uiting 2014-4. De RJ heeft besloten niet langer toe te staan dat voorzieningen voor pensioenregelingen voor directeuren-grootaandeelhouder (DGA’s) die in-eigen-beheer worden gehouden worden gewaardeerd volgens fiscale grondslagen. Verduidelijkt is dat waardering van de voorziening moet zijn gebaseerd op de ‘beste schatting’ van de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting. Alleen indien de waardering volgens fiscale grondslagen niet materieel afwijkt van deze ‘beste schatting’ kan (als praktische invulling) de voorziening voor dat bedrag worden opgenomen. Benadrukt wordt dat kleine rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 6 BW vrijwillig alle fiscale waarderingsgrondslagen mogen hanteren in de jaarrekening, alsdan zal de pensioenvoorziening eveneens op fiscale grondslagen worden gewaardeerd (zie RJ-bundel bijlage D3). Een wijziging in waarderingsgrondslagen als gevolg van deze gewijzigde RJ-richtlijn betreft een stelselwijziging, waarbij echter de vergelijkende cijfers niet behoeven te worden aangepast. De gewijzigde RJ-richtlijn is van kracht voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2014. Eerdere toepassing wordt aanbevolen. Volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving dient de commerciële waarde van de pensioenverplichting als volgt te worden bepaald:
 • Waardering van de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting;
 • Waardering van de opgebouwde aanspraken inclusief onvoorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties van de opgebouwde aanspraken;
 • Voorwaardelijk overeengekomen indexaties (bijv. open indexatie) behoren hier niet toe;
 • Disconteringsvoet (rekenrente): marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties;
 • Meest recente sterftetafels of prognosetafels;
 • Leeftijdsterugstellingen -5 man, -6 vrouw
 • Geen kosten.
RJ waardering toe te passen vanaf boekjaren die aanvangen op of na 01-01-2014 (eerdere toepassing wordt aanbevolen). Fiscale waardering is niet langer toegestaan, tenzij beroep op artikel 2:396 lid 6 BW (gehele jaarrekening fiscaal).

Disconteringsvoet

De disconteringsvoet waartegen uitgaven contant worden gemaakt, wordt bepaald in overeenstemming met RJ 271.316. De disconteringsvoet vóór belastingen waartegen contant wordt gemaakt, dient de actuele marktrente weer te geven. De marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties is de meest geëigende invulling van de actuele marktrente. Bij het ontbreken van een liquide markt voor ondernemingsobligaties geldt het rendement op staatsleningen als de meest geëigende invulling. Aangezien een objectieve te raadplegen bron niet (eenvoudig) voorhanden is, heeft het SRA tezamen met aan aantal middelgrote accountantsorganisaties een objectieve norm gevonden om invulling te geven aan de vermelde rente. Deze marktrente wordt bepaald door uit te gaan van de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde 'zero-couponrente’ voor verzekeraars per balansdatum verhoogd met 1 procent. http://www.dnb.nl/zoeken/index.jsp?search=zero+couponrente# Aangezien de 'zero-couponrente' sterk afhangt van de duur, wordt daarbij de volgende staffel gehanteerd:
Duur Leeftijd DGA
10 > 70 jaar
15 65-70 jaar
20 55-65 jaar
30 < 55 jaar
In onderstaande tabel kunt u de marktrente aflezen:
  Gemiddelde resterende looptijd van pensioenaanspraken Disconteringsvoet
  31 december 2014   31 december 2013
10 jaar 1,8 3,2
15 jaar 2,2 3,7
20 jaar 2,4 3,8
30 jaar 2,9 4,0
Indien u de commerciële pensioenverplichting conform RJ-richtlijn wilt waarderen, dan kunt u het betreffende rentepercentage invoeren bij de Marktwaardegrondslagen in de Opbouwfasemodule en/of in de Premievrij module. Het is belangrijk om in uw dossier een onderbouwing van de toegepaste rente vast te leggen. Let op: De RJ-methode kan niet worden gebruikt voor het al dan niet uitkeren van dividend. Voor de dividendtoets dient de CAP-methode toegepast te worden. 3. Commerciële waardering t.b.v. Dividendtoets Volgens het Centraal Aanspreekpunt van de Belastingdienst dient de commerciële waarde dan als volgt te worden bepaald:
 • Waardering van de tijdsevenredig opgebouwde aanspraken;
 • Waardering inclusief onvoorwaardelijk en voorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties;
 • Disconteringsvoet (rekenrente): U-rendement op berekeningsdatum + 0,5% opslag;
 • Meest recente sterftestafels, met leeftijdsterugstelling -5/-6;
 • Kosten 5% met een maximum van € 20.000,--.
Deze waardering is conform de grondslagen zoals weergegeven in het Vraag&Antwoord 13-006 d.d. 27 november 2013, waarbij de grondslagen voor overdracht zijn gegeven door de Belastingdienst.

Waardering pensioen DGA

Duidelijkheid over waardering pensioen DGA Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft een besluit uitgebracht waarin hij diverse waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten van onder andere de directeur-grootaandeelhouder (dga) uitlegt. De oude besluiten over dit onderwerp moesten namelijk aangepast worden aan de huidige jurisprudentie. In het besluit behandelt De Jager onder andere de waardering van pensioen-verplichtingen in eigen beheer. Als u pensioen in eigen beheer opbouwt, moet u - volgens goed koopmansgebruik - bij de waardering voor de jaarwinstbepaling gebruikmaken van de geldende marktrente voor langlo­pende leningen en de gebruikelijke overlevingstafels op het moment dat u de verplichtingen aanging. Als de pensioenverplichtingen stijgen door een verzwaring van de grondslagen, mag u van de staatssecretaris hoger waarderen. Bij een verlichting van de grondslagen moet u de verplichtingen juist weer lager waarderen. Maar de waarde mag dan niet lager worden dan de waarde volgens de oorspronkelijke grondslagen. Indexatie Heeft u uw pensioen ondergebracht bij een pensioenfonds of -verzekeraar, dan wordt bij de waardering van de pensioenverplichting gekozen uit de hoogste van twee waarden: » de waarde berekend op basis van de grondslagen op het moment van het sluiten van de overeenkomst; óf » de waarde berekend op basis van de grondslagen per balansdatum. Alleen de fluctuaties in de grondslagen die toe te rekenen zijn aan de periode na het sluiten van de premieovereen­komst of de ontvangst van de koopsom zijn relevant voor de waardering van de pensioenverplichtingen. De staatssecretaris besprak in het besluit ook de overdrachtsprijs van pensioenverplichtingen met een open indexatie. Er is sprake van een open indexatie als in een pensioenregeling is toegezegd dat ingegane pensioenen en de opgebouwde rechten vóór de pensioendatum zoveel mogelijk worden aangepast aan de loon- of prijsontwikkeling. De Jager keurt goed dat voor de waardering van zo'n pensioenrecht wordt uitgegaan van een vaste indexatie van 2% per jaar. Deze waarderingsmethode moet dan wel als vaste lijn worden aangehouden. Dit besluit is op 16 juli in wer­king getreden, maar heeft terugwer­kende kracht tot en met 3 juli 2008. Klik hier om het volledige DGA Besluit te downloaden. Indien u beschikt over FiscaalTotaal van ReedBusiness klik dan hier.
Categorie: Waardering

Welke flexibiliseringsvolgorde wordt gehanteerd binnen de Adviesmodule?

We hanteren de volgorde zoals die op het scherm staat, dus eerst uitruilen, dan vervroegen, dan bandbreedte.
Categorie: Waardering

Prijsindex/loonindex

Waar vind ik de prijsindex/loonindex? Via het CBS:
Categorie: Waardering

Koopsomstorting wijkt af van berekende reserve

Ik heb een storting ingevoerd voor de aankoop van een pensioen, maar de voor dat pensioen berekende reserve wijkt af, hoe kan dat? Bij een fiscale berekening wordt de reserve waarschijnlijk op andere grondslagen berekend dan die gebruikt zijn voor het omrekenen van de storting. Dat laatste gebeurt namelijk met de rekenrente marktwaarde terwijl de fiscale reserve wordt berekend met de rekenrente eigen beheer. Bij het marktwaarde overzicht kan de reserve een fractie afwijken doordat het uit de storting aan te kopen pensioen wordt afgerond op hele euro’s.
Categorie: Waardering

Bij een middelloon regeling voor-indexatie toepassen?

Door in het tabblad Gegevens pensioenopbouw te kiezen voor Middelloon, verschijnt automatisch een keuze voor het opvoeren van indexaties. Indien u hier Ja kiest krijgt u een Historie button in uw scherm alwaar u de gewenste indexatie percentages in kunt geven.
Categorie: Waardering

Berekening tijdsevenredige aanspraak

Bij ´in te bouwen aanspraken´ in de Opbouwfasemodule dient naast het ouderdomspensioen op pensioendatum, voor een juiste berekening een bedrag in ingevoerd te worden bij opgebouwd pensioen. Indien deze tijdsevenredige aanspraak niet bekend is, hoe kan ik die dan berekenen? De tijdsevenredige aanspraak staat in het UPO dat de DGA van de betreffende uitvoerder jaarlijks dient te ontvangen. (tenzij het premievrij is maar dan is het opgebouwde pensioen gelijk aan het pensioen op pensioendatum). Bij gebrek aan een UPO moet je anders zelf in het rapport kijken hoeveel diensttijd verstreken is, via een berekening met DGA Software. Merk op dat de pensioendatum en de indiensttredingsdatum van de elders verzekerde regeling kunnen afwijken van die van de regeling in eigen beheer.
Categorie: Waardering

Berekeningsdatum vóór 1-1-2006?

Invoerdata voor 2006 als berekeningsdatum zijn niet mogelijk. Het programma gaat ervan uit dat bv pre-VPL-berekeningen of pre-Witteveen berekeningen inmiddels reeds zijn afgerond, evenals je nog verder in de tijd teruggaat, van voor de belastinghervorming van 2001 (daarvan zitten ook geen cijfers in het programma).
Categorie: Waardering

Hoe bereken ik de reserves voor ingegane pensioenen?

Vul deze in als premievrije aanspraak ik de module voor premievrije aanspraken. Zet de beginleeftijd van het pensioen in het verleden.
Categorie: Waardering

Kostenopslag

Moet ik voor een pensioenberekening in de uitkeringsfase in de premievrij module rekening houden met een kostenopslag? Indien het een pensioenuitkering betreft, dan mag er geen kostenopslag worden gehanteerd. De berekening dient netto actuarieel te worden uitgevoerd. Moet ik voor een Stamrechtberekening in de premievrijmodule rekening houden met kostenopslag? Voor de bepaling van de hoogte van de Stamrecht uitkering, dient rekening te worden gehouden met een kostenopslag. Voor de waardering van een lijfrentevoorziening mag in eigen beheer geen kostenopslag worden toegepast. In een dergelijke situatie moet deze (handmatig) op 0 worden gezet. Leeftijdsterugstellingen moeten eveneens op 0 worden gezet. Indien er een lijfrente uitkering wordt berekend op ingangsdatum, dan dient er wel een kosten opslag te worden opgevoerd. Op het moment dat u kiest voor het maken van een Pensioen- Stamrecht- of Lijfrenteberekening, worden automatisch de defaultinstellingen (kostenopslag en leeftijdsterugstellingen) aangepast aan de door u gemaakte keuze. De tekst in het berekeningsrapport, word eveneens aangepast aan de gekozen aanspraak.
Categorie: Waardering

Stuur uw vraag

Staat uw vraag er niet bij? Geef deze dan a.u.b. aan ons door!